THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

English construction D part 1

English construction D part 1

English construction D part 1

Damage (local damage) ...................... Hư hỏng (hư hỏng cục bộ) Dampproofing .................................... Chống ẩm Dampproofing .................................... Chống ẩm Darkroom equipment ......................... Phòng tối Data ................................................... Dữ liệu(số liệu ban đầu)

Dead end ........................................... Đầu neo chết(không kéo căng)
Dead load ........................................... Tĩnh tải
Dead load .......................................... Tĩnh tải
Dead to live load ratio ......................... Tỉ lệ giữa hoạt tải và tĩnh tải
Dead weight load ............................... Tĩnh tải
dead-end Anchorage .......................... Đầu neo chết( không kéo căng)
Dead-end anchorage .......................... Đầu neo chết( không kéo căng)
De-aerated concrete ........................... Bê tông đúc trong chân không
De-aerated concrete .......................... Bê tông đúc trong chân không
De-bonding ........................................ Bong dán
Decay ................................................. Mục
Decimals of foot ................................. Số lẻ của một foot
Decision of establishing ...................... Quyết định thành lập
Deck .................................................. Kết cấu nhịp cầu, mặt cầu
Deck .................................................. Kết cấu nhịp cầu, mặt cầu
Deck bridge ........................................ Cầu có đướng xe chạy trên
Deck bridge ....................................... Cầu đi trên
Deck girder ......................................... Dầm cầu
Deck panel ......................................... Khối bản mặt cầu đúc sẵn
Deck plate girder ................................ Bản mặt cầu dầm liên hợp
Deck plate girder ................................ Bản mặt cầu dầm liên hợp
Deck slab, deck plate .......................... Bản mặt cầu
Deck-Truss interaction ......................... Tác động tương hỗ giữa hệ mặt câu với giàn
Decompression limit state .................. Trạng thái giới hạn về nén
Deep foundation ................................ Móng sâu
Deep foundation ................................ Móng sâu
Definitive evaluation ........................... Giá trị quyết toán
Deflect ............................................... Hư hỏng
Deflection .......................................... Độ võng
Deflection calculation ......................... Tính toán độ võng
Defledted tendons ............................. Cáp dự ứng lực bị võng
Deformation ....................................... Biến dạng
Deformation calculation ...................... Tính toán biến dạng
Deformation due to Creep deformation Biến dạng do từ biến
Deformed bar .................................... Cốt thép có gờ
Deformed bar, deformed reinforcement Cốt thép có gờ, có gân
Deformed plate .................................. Bản thép có gờ
Deformed reinforcement ................... Cốt thép có gờ
Deformed reinforcement .................... Cốt thép có gờ
Deformed tie bar ................................ Cốt thép đai có gờ
Degradation ....................................... Suy thoái, lão hóa
Delayed action ................................... Tác dụng làm chậm lại
Delivery hose ...................................... Ống nước mềm
Demand load ...................................... Tải trọng yêu cầu
demolition ......................................... Đập phá
Demolition........................................... Đập phá
Demolition ......................................... Đập phá
Demolition sercvices ........................... Dịch vụ đập phá phần cũ
Dense ................................................ Đặc
Dense aggregate ................................ Cốt liệu chặt
Dense concrete .................................. Bê tông nặng
Dense concrete ................................... Bê tông nặng
Density of material .............................. Tỉ trọng của vật liệu
Depth ................................................. Chiều cao
Depth of beam ................................... Chiều cao dầm
Depth of beam ................................... Chiều cao dầm
Depth varried .................................... Chiều cao thay đổi
Derrick ................................................ Cần trục Đê ric

 

Nguồn tin: sưu tầm