THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung F, phan 1

Tieng Anh xay dung F, phan 1

Tieng Anh xay dung F, phan 1

Fabric.................................................................... Vải bọc nệm Fabricated bridge ............................................. Cẩu lắp ghép Fabrication, Manufaction.................................. Chế tạo, sản xuất Fabrications......................................................... Lắp dựng Fabrics ................................................................. Vải bọc nệm

Face mask ......................................................... Mặt nạ
Face mask filter.................................................. Bộ lọc của mặt nạ phòng độc
Facede ................................................................ Kiến trúc mặt đứng bên ngoài
Factor of safety .................................................. Hệ số an toàn
Factor relating to ductility ................................. Hệ số tính dẻo
Factor relating to operational importance ... Hệ số tầm quan trọng hoạt động
Factor relating to redundancy ........................ Hệ số hiệu ứng dư
Factored Load .................................................... Tải trọng đã nhân hệ số
Factored load ..................................................... Tải trọng đã nhân hệ số
Factored moment .............................................. Moment đã nhân hệ số
Factored resistance .......................................... Sức kháng đã nhân hệ số
Factored shear force ........................................ Lực cắt đã nhân hệ số
Failing load ......................................................... Tải trọng phá hủy
Failure ................................................................. Phá hoại
Failure surface ................................................... Mặt phá hoại
Failure, fatigue.................................................... Phá hoại mỏi
False portal ......................................................... Cửa hầm giả
Fan beam ........................................................... Chùm tia hình quạt
Fascia beam ...................................................... Dầm có cánh
Fascia girder....................................................... Dầm biên
Fastening............................................................. Lắp ghép
Fastening angle ................................................. Thép góc gia cố
Fastening pin (to bolt) ....................................... Chốt ngang(lắp chốt ngang)
Fasterners and adhesives ............................... Chất làm cứng và keo dính
Fat Slab................................................................ Bản phẳng
Fatigue analysis ............................................... Phân tích mỏi
Fatigue and fracture ........................................ Mỏi và giòn
Fatigue failure .................................................... Phá huỷ do mỏi
Fatigue limit state ............................................. Trạng thái giới hạn mỏi
Fatigue strength ................................................. Cường độ chịu mỏi
Fatigue test ........................................................ Thí nghiệm mỏi
Fatigue test machine......................................... Máy thử mỏi
Fatigue testing ................................................... Thử nghiệm về mỏi
Feasibility study report ..................................... Báo cáo nghiên cứu khả thi
Feeder skip ......................................................... Thùng tiếp liệu
Felt ....................................................................... Phớt
Fence ................................................................... Bờ rào, tường rào
Fender beam ..................................................... Dầm chắn
Ferrocement ....................................................... Xi măng lưới thép
Ferry ..................................................................... Phà
FF & E purchasing/insta.................................... Mua và lắp đặt hệ thống chữa cháy
FF & E services................................................... Dịch vụ chữa cháy
FF and E installation administration............... Quản lý lắp đặt hệ thống chữa cháy
Fiber, extreme compression ........................... Thớ chịu nén ngoài cùng
Fiber, extreme tension ..................................... Thớ chịu kéo ngoài cùng
Fiber-reinforced Concrete................................ Bêtông cốt sợi phân tán
Fibrous concrete ................................................ Bêtông cốt sợi
Fibrous concrete ................................................ Bêtông cốt sợi
Fibrous concrete................................................. Bêtông cốt sợi
Fictitious load ..................................................... Tải trọng ảo
Field connection................................................. Mối nối ở hiện trường
Field connection ................................................ Mối nối ở hiện trường
Field connection use high strength bolt ........ Mối nối ở hiện trường bằng bulông cường độ cao
Field connection use high strength bolt ........ Mối nối ở hiện trường bằng bulông cường độ cao
field engineering ............................................... Kỹ thuật công trường
Field engineering .............................................. Kỹ thuật công trường
Field investigation ............................................. Khảo sát hiện trường

 

Nguồn tin: sưu tầm