THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung T, phan 1

Tieng Anh xay dung T, phan 1

Tieng Anh xay dung T, phan 1

T- beam............................................... Dầm chữ T T- girder............................................... Dầm chữ T T section.............................................. Mặt cắt chữ T Tail load............................................... Tải trọng lên đuôi máy bay Tamped concrete................................. Bê tông đầm

Tamped concrete................................. Bê tông đầm
Tamper................................................ Đầm chày
Tamping.............................................. Đầm Bê tông chặt
Tamping.............................................. Đầm Bê tông chặt
Tangetial load...................................... Tải trọng tiếp tuyến
Tank.................................................... Thùng
Tar concrete........................................ Bê tông nhựa đường
Tar concrete........................................ Bê tông nhựa đường
Task lighting......................................... Chiếu sáng tương đối
T-beam, T-girder.................................. Dầm T
Technical solution................................ Giải pháp kĩ thuật
Technology transfer............................. Chuyển giao công nghệ
telephone specialties........................... sản phẩm điện thoại đặc biệt
Teller................................................... Máy thông báo
Teller and services equipment.............. Thiết bị thông báo và phục vụ
Temperature change........................... Thay đổi nhiệt độ
Temperature effect............................. Anh hưởng của nhiệt độ
Temperature Reinforcement............... Cốt thép chịu ứng suất do nhiệt
Temperture Crack................................ Vết nứt do nhiệt
Template............................................. Đệm
Temporary bridge................................ Cầu tạm thời
Temporary construction....................... Công trình phụ tạm để thi công
Temporary instruction.......................... Chỉ dẫn tạm thời
Temporary non-grouted cable.............. Cáp tạm không ép vữa
Temporary stress................................. Ứng suất tức thời
Tenant related services........................ Dịch vụ liên quan đến người thuê mướn
Tender documents.............................. Tập điều kiện đấu thầu
Tendon................................................ Cốt thép dự ứng lực
Tendon path cracking........................... Vết nứt dọc theo đường cáp
Tendon profile..................................... Sơ đồ trục cáp dự ứng lực
Tensile load......................................... Tải trọng kéo đứt
Tensile strength................................... Cường độ cáp chịu kéo
Tensile strength at 28 days age............. Cường độ chịu kéo của Bê tông ở 28 ngày
Tensile strength at days age................. Cường độ chịu kéo của bê tông ở ngày
Tensile stress....................................... Ứng suất kéo
Tensile test machine............................ Máy kéo thử
Tension Reinforcement........................ Cốt thép chịu kéo
Tension reinforcement........................ Cốt thép chịu kéo
Tension zone in concrete..................... Khụ vực chịu kéo của Bê tông
Tension zone in concrete..................... Khụ vực chịu kéo của Bê tông
Tensioning (tensioning operation)........ Công tác căng cốt thép

 

Nguồn tin: sưu tầm