THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tieng Anh xay dung Y

Tieng Anh xay dung Y

Tieng Anh xay dung Y

Yard-type.................................................Còn ở trong bãi Yeild point stress of prestressing steel .......Ứng suất đàn hồi của cốt thép Yeild point stress of prestressing steel .......Ứng suất đàn hồi của cốt thép

Yield point ...............................................Giới hạn chảy
Yield strength ...........................................Cường độ chảy dẻo
Yield strength of rein forcement in compression Cường độ chảy dẻo của thép khi nén
Yield strength of rein forcement in compression Cường độ chảy dẻo của thép khi nén
Yield strength of reinforcement in tension ....Cường độ chảy dẻo của thép khi kéo
Yield strength of reinforcement in tension ....Cường độ chảy dẻo của thép khi kéo
Young modulus of concrete (modun young) Module biến dạng dọc tức thời của Bê tông
Young’s modulus ......................................Module đàn hồi

 

Nguồn tin: sưu tầm