THỦY HƯNG PHÁT

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Định mức cấp phối

Định mức cấp phối

Định mức cấp phối

Định mức cấp phối một m3 vữa trát tường Định mức cấp phối một m3 vữa trát tường Xi măng PC30: 36kg Cát đen: 1,05m3 Nước sạch: 0,2m3

Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 110

Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 110

Xi măng PC30: 60kg

Cát đen: 0,25m3

Gạch xây: 643 viên

Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 220

Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 220

Xi măng PC30: 76kg

Cát đen: 0,3m3

Gạch xây: 550 viên


Định mức cấp phối cho 1m3 vữa xây

Định mức cấp phối cho 1m3 vữa xây

Xi măng PC30: 50kg

Cát đen: 0,18m3

Nước sạch: 0,3m3

Định mức cấp phối 1m3 bê tông gạch vỡ

Định mức cấp phối 1m3 bê tông gạch vỡ

Xi măng PC30: 67kg

Cát vàng: 1,12m3

Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát vàng mác 100

Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát vàng mác 100

Xi măng PC30: 385kg

Cát vàng: 0,6m3

Gạch vỡ: 0,9m3

Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát vàng mác 75

Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát vàng mác 75

Xi măng PC30: 296kg

Cát vàng mịn: 1,12m3

Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát mịn mác 50

Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát mịn mác 50

Xi măng PC30: 230kg

Cát vàng mịn: 1,12m3

Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 250, đá 1x2

Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 250, đá 1x2

Xi măng PC30: 415kg

Cát vàng: 0,45m3

Đá 1x2: 0,88m3

Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 200, đá 1x2


Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 200, đá 1x2

Xi măng PC30: 350kg

Cát vàng: 0,48m3

Đá 1x2: 0,90m3

Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 200, đá 2x4

Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 200, đá 2x4

Xi măng PC30: 331kg

Cát vàng: 0,48m3

Đá 2x4: 0,90m3

Tác giả bài viết: xt18xuanthuy@gmail.com